Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı Görevleri

a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak/hazırlatmak; gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

b) Toplumu din konusunda aydınlatmak, birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura katkı sağlamak, ayrıca aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

c) Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevkini sağlamak. 

ç) Kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkânlar ölçüsünde karşılamak. 

d) Basımı yapılacak eserlerin tashih ve tasarımını yapmak/yaptırmak ve basılmasını sağlamak. 

e) Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak. 

f) Başkanlıkça yayımlanan basılı eserlerin arşivini oluşturmak. 

g) Başkanlığın basılı yayınlarının tanıtımı için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapmak. 

ğ) Diyanet takviminin hazırlanması ve basılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

h) Uluslararası fuarlara katılmak, dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımının yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.