Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Döner Sermaye Daire Başkanlığı Görevleri

​a) İşletmeyi idare ve temsil etmek,

b) İşletmenin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği gereğince yürütülen yayın hizmetleri ile ilgili idari, mali ve diğer işlerini, ilgili mevzuat ve İşletme Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, işletmecilik esaslarına uygun olarak yürütmek,

c) Başkanlık yayınlarının satış, dağıtım ve tanıtımını sağlamak,

d) İşletmede görevli personelin özlük işlerini yürütmek,

e) İşletmenin muhasebe, ayniyat, ambar, tahakkuk ve ödemelerle ilgili hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

f) Kasa veya bankadan yapılacak harcamalara ait belgeleri ve çekleri Saymanla birlikte imza etmek.

g) İşletme ile ilgili konularda Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan idari işlerde yalnız, mali işlerde Saymanla, teknik işlerde ilgili personel ile birlikte sorumludur.​