Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı Görevleri

a) Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin mesleki açıdan gelişmesine katkı sağlamak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı süreli yayınlar hazırlamak. 

b) Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak. 

c) Süreli yayınların hazırlanma ve incelenme süreçlerini takip etmek ve zamanında basılmasını sağlamak. 

ç) Süreli Yayınlar için mobil uygulamalar hazırlamak ve hazırlatmak. 

d) Süreli yayınların tanıtımı için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapmak. 

e) Başkanlık kütüphanesini kütüphanecilik ilkelerine göre düzenlemek ve yönetmek. 11/52 

f) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek; yurt içi ve yurt dışında bulunan kütüphanelerle işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak. 

g) Bibliyografya ve toplu kataloglar oluşturmak. 

ğ) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade edebilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

h) Onarılması gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptırmak. 

ı) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında fayda görülen basılı, sesli ve görüntülü eserlerin, ilgili birimlerle işbirliği yapılarak satın alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek. 

i) Başkanlık Kütüphanesi için ihtiyaç duyulan süreli yayınlara abone olunmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

j) Kütüphane açacak teşkilat birimlerine rehberlik etmek ve imkânlar ölçüsünde destek vermek. 

k) Kaybolan ve satın alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak. 

l) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.