Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.05.2021

Prof. Dr. Ali Erbaş: "Dijital dünyayla entegre olamayan yayıncılık faaliyetlerinin etkinliği azalacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması ve bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutması bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması ve bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutması bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca "Dijital Yayıncılık" başlığıyla düzenlenen 8. Dini Yayınlar Kongresi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Erbaş, Dini Yayınlar Kongresi'ni her seferinde aktüel bir konu ekseninde gerçekleştirdiklerini ve kongrenin sekizincisini de bilişim teknolojilerinin gündelik hayatın doğal bir parçası olması sebebiyle "Dijital Yayıncılık" olarak belirlediklerini aktardı.

Yaşanılan Bilişim Çağı'nı ayrıcalıklı kılan en temel unsurun bilgi ve onun bir yansıması olan teknoloji olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, bilginin sadece bu çağın değil tüm zamanların en etkin gücü ve en büyük imkanı olduğunu belirtti.

İlk insan Hz. Adem'in yaratılış sürecinden bahseden ayetlerden, insanı varlık alanında ve mahlûkat arasında mükerrem kılan değerin bilgi olduğunun anlaşıldığını belirten Başkan Erbaş, "Nitekim varlığı ve hayatı anlamlı kılan öğrenme, anlama, açıklama gibi beşeri eylemlerinin referans noktası, bilgidir. Özellikle insanın eşyayla ilişkileri ve gereksinimleri ekseninde, tarihi süreçte peyderpey elde edilen bilimsel bilgi, gerek bireysel gerekse toplumsal gelişim, değişim ve dönüşüm üzerinde tartışılmaz bir etkiye sahiptir. İnsana ve hayata dair her türlü buluş, keşif ve yenilik, bilgi sayesinde gerçekleşmiştir" dedi.

Dijitalleşme sürecindeki en büyük etkenin teknoloji olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, bilgi üretimini ve paylaşımını kolaylaştıran, hızlandıran ve yaygınlaştıran teknolojik gelişmelerin, her nevi bilginin dijital ortama aktarılmasına ve zaman-mekân sınırı olmaksızın tüm dünyada eşzamanlı dolaşmasına imkan sunduğunu, bunun da bilgi üretimi, bilgiye erişim ve bilgiyi işleme noktasında insanları geleneksel araç ve yöntemlerden uzaklaştırarak büyük oranda dijital mecralara yönlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dünyayla entegre olamayan yayıncılık faaliyetlerinin etkinliği azalacak"

Günümüzde dijital araçlar vasıtasıyla okumanın, yazmanın, ticari işlemlerde bulunmanın ve sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşim sağlamanın artık günlük hayatın bir parçası haline geldiğini hatırlatan Başkan Erbaş, şunları ifade etti:

"Bütün bu gelişmeler, hayatın her alanında olduğu gibi yayıncılık alanında da insanlığı köklü dönüşümlere zorlamaktadır. Yapılan ilmi mülahazalar ve tartışmalar, ortaya konulan tezler ve öngörüler, dijitalleşmenin geleceğe dair taşıdığı potansiyeli göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir.

İnternetin ve dijital araçların bugünkü kullanımına bakılırsa ileride dijital yayıncılığın, matbu yayıncılıktan daha öncelikli bir konuma geleceği de açıktır. Dolayısıyla bu tablo, dijital dünyayla entegre olamayan yayıncılık faaliyetlerinin toplumsal ve küresel boyuttaki etkinliğini azaltacağını göstermektedir."


Teknolojik her yeniliğin birtakım avantajlarının yanında dezavantajlarının da bulunduğunun altını çizen Başkan Erbaş, dijitalleşmenin en önemli avantajının, bilgi üretimini ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırması olduğunu; dezavantajının da bilgi güvenliği ve doğru bilgiye erişim noktasında ciddi riskler barındırması olduğuna dikkati çekti."Gençlerimizin, dijital teknolojiyi, ahlaki bozulmaya maruz kalmadan kullanmalarını temin etmeliyiz"

İnternet ortamında doğru ile yanlışın, gerçek ile yalanın, fayda ile zararın, iyi ile kötünün iç içe geçmiş durumda olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu durumun, bilgiyi üreten, ileten, paylaşan ve kullanan günümüz insanının, bilgi ahlakına ne denli muhtaç olduğunun da açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi.Başkan Erbaş, insanların internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini, çocukların ve gençlerin, dijital teknolojiyi, ahlaki bozulmaya maruz kalmadan kullanmalarını temin edecek imkanlar ve araçlar geliştirmenin elzem olduğuna dikkat çekti.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın dijital alandaki etkinliğini daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz"

Bir taraftan mevcut yayınların nitelik ve niceliğini artırmayı planlarken diğer taraftan da geleneksel yayıncılık konusunda geniş bir müktesebatı bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının dijital alandaki etkinliğini daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için siz değerli ilim insanlarımızın burada sunacağı ilmî ve fikrî açılımları, yaklaşımları ve derinlikli müzakereleri son derece önemsiyoruz. Zira bu alan, bilimsel yetkinlik, kapsamlı istişare ve özel bir hassasiyet gerektirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dijital yayıncılık alanındaki sorumluluğumuzun ve toplumun bizden beklentilerinin de farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bağlamda özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve iç dünyalarına doğrudan hitap edebilen nitelikli yayınlarla onları buluşturmak bizim için önemli bir sorumluluktur."

Her türlü eylemini ve ilişkisini dijital mecralarda gerçekleştiren günümüz insanına sahih dini bilgiyi en doğru yöntem ve araçlarla sunma mecburiyetinde olduklarını belirten Erbaş şu ifadelere yer verdi:


"Bu yüzden, açılışını yaptığımız kongremizin dijital yayıncılık ekseninde önemli açılımlar getireceğine, büyük bir potansiyel barındıran bu alandaki hizmetlerimizin daha da verimli hale getirilmesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum.

Her vesileyle vurguladığım bir yaklaşımı burada tekrarlamak istiyorum: Yeryüzüne iyiliğin ve güzelliğin egemen olması için yapmamız gereken faaliyetler, yaptıklarımızdan daima daha fazladır. Yani yapacaklarımız, yaptıklarımızdan daha fazladır. Bizler, bu bilinçle çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Üzerimize düşen, yapmamız gerekenlere odaklanarak daha fazla çalışmak ve daha çok yorulmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kongremizin istifadeye medar olmasını temenni ediyorum. Cenâb-ı Hak'tan, gayretlerimizi ve emeklerimiz rızasına uygun samimi bir çaba olarak kabul buyurmasını niyaz ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum."

Kongrede, Dijital Dünyayı Anlamak, Dijital Yayıncılık; Fırsatlar ve Riskler, Dini İçerikli Dijital Yayıncılık, Dital Yayıncılık ve Din Eğitimi, Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Dital Trendler ve Yeni Dini Akımlar konuları çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Üç gün sürecek olan 8. Dini Yayınlar Kongresi, http://diyanetyayinlari.gov.tr, youtube/yayindiyanet adreslerinden ve kongrenin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak takip edilebilecek.